maanantai 31. lokakuuta 2016

Nuoren itsenäistyminen

PERSOONALLISUUDEN JA TUNNE-ELÄMÄN KEHITYS

Nuoren itsenäistyminen on haastavaa sekä nuorelle että vanhemmalle

Nuoruusikä on ensimmäisen kolmen ikävuoden ohella tärkein vaihe persoonallisuuden kehityksessä. Persoonallisuudella tarkoitetaan suhteellisen pysyviä taipumuksia ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Sekä varhaislapsuudessa että nuoruusiässä kehitykseen kuuluu, että lapsi ymmärtää olevansa vanhemmistaan erillinen yksilö. Varhaislapsuudessa itsenäistyminen on konkreettista: lapsi esimerkiksi vaatii saada tehdä asioita itse ilman vanhemman apua. Nuoruudessa itsenäistyminen tapahtuu henkisellä tasolla. Nuoren on kehityttävä omaksi persoonakseen, jolla on omia mielipiteitä, asenteita ja mieltymyksiä.
Nuori alkaa muodostaa uudenlaista suhdetta itseensä ja vanhempiinsa. Hän tiedostaa, ettei ole enää lapsi, muttei vielä aikuinenkaan. Hänellä ei ole valmista mallia siitä, millaiseksi suhde vanhempiin pitäisi muodostaa. Toisaalta hän haluaisi olla lähellä vanhempia ja toisaalta hyvin kaukana heistä. Tämä etäisyyden ja läheisyyden välinen ristiriita näkyy varhaisnuoren käytöksessä usein tunteiden ailahtelevuutena ja vanhempien haastamisena. Nuoren itsenäistyminen on sekä nuorelle että vanhemmille haastava ja kipeä prosessi. Se on kuitenkin välttämätön kehityksen kannalta.


Vanhemmat ärsyttävät

Omat vanhemmat saattavat tuntua nuoresta ärsyttäviltä. Vanhempien puheet saavat nuoren ärsyyntymään ja monesti vanhemman hyväntahtoinen ilme tai ele tulkitaan vihamieliseksi. Riita saattaa syttyä herkästi pienestäkin ärsykkeestä. Nuori saattaa myös hävetä omia vanhempiaan. Syy häpeään ei ole vanhemman persoonassa: ärsyttävistä ja hävettäviksi koetuista vanhemmista on helpompi irtautua.
Nuori siirtää lähellä oleviin aikuisiin kokemansa pienuuden ja epävarmuuden tunteet. Hän tarkkailee aikuisen reaktioita kommentteihinsa ja kritiikkiinsä. Usein irrottautuminen on vaikeinta läheisimmäksi koetusta aikuisesta ja hänen kanssaan syntyy eniten ristiriitoja.
Konflikteja vanhempien kanssa tarvitaan. Niiden avulla nuori tekee eroa itsensä ja vanhempiensa välille ja luo pohjaa tulevalle aidosti itsenäiselle minälleen.

Tunteet kuohuvat

Tunne-elämä kuohuu varhaisnuoruudessa. Aiemmin valoisasta, avoimesta ja toiveikkaasta lapsesta saattaa tulla pahantuulinen, töykeä ja vähäsanainen nuori. Nuori voi vaikuttaa itseensä uppoutuneelta ja kyvyttömältä ottamaan toiset huomioon. Varhaisnuorella ei riitä energiaa olla empaattinen. Nuori saattaa olla ärtyisä ja levoton, ja hänen voi olla vaikea keskittyä koulutyöhön. Nuori ei aina hallitse omia tunnereaktioitaan. Kuohuvat tunteet saattavat yllättää myös nuoren itsensä voimakkuudellaan. Nuori saattaa tuntea äärimmäistä epätoivoa, häpeää tai raivoa pienestäkin asiasta. Murrosiässä nuori joutuu tekemään töitä tunteidensa kanss.
Nuoren itsetunto saattaa vaihdella. Nuori voi olla ajoittain ujo, epävarma ja itseensä tyytymätön. Hän on saattanut aikaisemmin olla täysin sinut itsensä kanssa, mutta nyt hän tuntee epävarmuutta itsestään. Hän tutkailee ulkoista olemustaan kriittisesti. Käsitys itsestä saattaa vaihdella jyrkästi myönteisestä kielteiseen. Muuttuva keho ja heittelehtivät tunteet hämmentävät.

Psyykkinen kehitys ei pysy fyysisen kehityksen tahdissa

Syy tunnemyrskyihin, mielialan muutoksiin ja itsekeskeiseen ajatteluun on sekä hormonaalisissa tekijöissä että uudenlaisissa sisäisissä vaatimuksissa, joita nuori kohtaa. Nuoren kehossa tapahtuu lyhyessä ajassa paljon muutoksia. Psyykkinen kehitys etenee kuitenkin fyysistä kehitystä hitaammin. Mielen yritys sopeutua tilanteeseen näkyy usein lapsenomaisena käytöksenä, taantumana. Lapsenomainen käytös voi ilmetä uhona, rivoina puheina ja röyhkeänä käytöksenä. Myös levottomuus, epäsiisteys, piereskely, kiroilu, uppiniskaisuus ja aggressiivisuus saattavat lisääntyä. Tällainen käytös on normaalia ja menee aikanaan ohi. Taantuma on kehityksellisesti välttämätön vaihe nuoruudessa.
Varhaisnuori on kypsymätön ja niin pitääkin. Kehitystä ei voi kiirehtiä. Nuori elää hetkessä: toiminta on lyhytjännitteistä ja asioista edetään nopeasti toiseen. Energiaa, uhoa ja voimakkaita tunteita riittää, mutta täyttä harkinta- ja riskinarviointikykyä tai syy- ja seuraussuhteiden ymmärrystä ei vielä tarpeeksi. Nuoren päähän pälkähtää ideoita, jotka sillä hetkellä tuntuvat loistavilta ajatuksilta ja jotka nuori toteuttaa usein ennakkoluulottomasti. Erehdyksiä sattuu. Varhaisnuoruus on riskialtista aikaa: nuori voi ajautua väärään seuraan ja tehdä asioita, joita ei oikeasti haluaisi. Väärät valinnat opettavat kantapään kautta.
Ajoittainen haikeus ja alakulo kuuluvat varhaiseen nuoruuteen. Aikuistuminen ja lapsen maailman taakse jättäminen edellyttävät luopumista. Nuori tajuaa, että vanhemmat eivät välttämättä pysy aina hänen elämänsä tärkeimpinä ihmisinä. Nuori ymmärtää, että muutos on lopullinen. Aikuisuuteen on matkattava, halusi tai ei. Paluuta lapsen maailmaan ei ole.
Myös aggression tunteet, kuten pelko, häpeä, pettymys tai raivo, kuuluvat elämään. Ne korostuvat erityisesti murrosiässä. Nuori hallitsee, purkaa ja käsittelee omia aggression tunteitaan esimerkiksi musiikin, vaatetuksen, lävistysten, elokuvien ja tietokonepelien avulla. Niiden kautta on mahdollista tutustua tunteisiin, pysähtyä niiden äärelle ja sietää niitä. Tunteiden piirtäminen kuviksi ja niiden esittäminen yhdessä muiden kanssa ovat myös hyviä keinoja tutustua omiin tunteisiin

keskiviikko 12. lokakuuta 2016

Lapsen ajattelun kehitys

Lapsen ajattelun kehitys

Vastasyntynyt lapsi havainnoi aistiensa avulla monimutkaista ja merkillistä maailmaa ja opettelee vähitellen yhdistelemään saamiaan tietoja. samalla hän opettellee toimimaan suhteessa saamiinsa havaintoihinsa. Häntä kiinnostaa tekeminen ja liike. 
Hänelle maailma sisältää asioita, jotka aukeavat, sulkeutuvat, päästävät ääniä, putoavat ja taipuvat. Hän kokee asiat näkökulmasta mm. "mitä sen kanssa voi tehdä",  "voiko siihen tarttua", "voiko sitä imeä". Havaintojen  ja toiminnan merkitys on olennaista lapsen ajattelussa ja oppimisessa.
Pieni lapsi tiedottaa ajatuksistaan mm. eleillä, ilmeillä, itkullaan, jokeltelullaan, kontaamalla ja kiipeämällä.
Hän myös tulkitsee muiden ihmisten eleitä, ilmeitä, naurua, hymyä, äänen sävyä, silmien loistetta. Eleiden ja ilmeiden oppiminen vuorovaikutuksen välinennä onkin tärkeää ennen kielen oppimista.
Kielen opittua lapsi oppii ymmärtämään sanan merkityksen. Oppii ymmärtämään mm.pelisäännöt. Kouluikään kuuluu siirtyminen puhutusta kielestä kirjallisenn kultturiin ja käsitteellismpään maailmaan. Lukeminen kasvattaa tiedon määrää runsaasti. Lapsi opettelee ikuistamaan myös itse ajatuksiaan, tiedottamaan itseään ilman eleitä ja ilmeitä, joihin hän on aikasemmin voinut turvautua.


Jean Piaget’n (1896 - 1980) mukaan lapsi on aktiivinen oppija, ympäristönsä pieni tutkija, joka tekee kokeita nähdäkseen, miten fysikaalinen ja sosiaalinen maailma toimii. Piaget’n teorian perusajatus on, että ajattelun kehitys on kulttuurista riippumatonta ja vaiheittaista. 

Sensomotorinen kausi 0-2 vuotta :

 Vastasyntyneen vauvan elämä rajoittuu refleksien käyttöön. Niiden avulla lapsi sopeutuu uuteen maailmaansa. Pikku hiljaa lapsi oppii itse ohjaamaan toimintaansa. Aistien ja motoriikan yhteistyön avulla lapsi muodostaa maailmastaan sensomotorisia (aisteihin perustuva) skeemoja. Hän oppii liikkumaan kotona ja muistamaan missä jokin asia on  ja hän oppii ymmärtämään, että vaikka äiti ja isä eivät juuri sillä hetkellä ole paikalla, eivät silti ole hävinneet minnekään. Muisti kehittyy.

Esioperationaalinen kausi 2-6-7- vuotta:

Piangen teorian mukaan varsinainen ajattelu alkaa vasta kun lapsi oppii ilmaisemaan käyttäytymistään kielellisesti. Sekä toiminnan sisäistäminen että vuorovaikutus muiden kanssa helpottuvat.  Lapsi rakentaa käsitteitä ja sanoja omalle toiminnalleen kasvuympäristössä. Puhuu usein itselleen, selostaa ääneen mitä hän kulloinkin tekee. 
Tänän kauden alkuvaiheessa hän ajattelee itsekeskeisesti. Näkee asioita vain omasta näkökulmastaan. Hänen on vaikeaa perustella ajatuksiaan, ajatella loogisesti. Lapsi voi kuvitella elottomienkin esineiden elävän.

Konkreettisten operaatioiden kausi  7-11 vuotta:

Seitsemän vuoden ikä merkitsee piaget'n mukaan ratkaisevaa käännettä henkisessä kehityksessä. Kaikilla psyykkisen kehityksen osa-alueilla on nähtävissä uusi ajattelu. Egosentrisyys vähenee ja ajattelu tulee joustavammaksi. Lapsi oppii suorittamaan mielessään yksinkertaisia sääntöjä noudattavia ajattelutoimintoja, jotka osoittavat pyrkimystä johdonmukaisuuteen. Hän osaa luokitella asioita ja järjestellä niitä ylä- ja alakäsitteisiin. Ajattelulle on tässä vaiheessa kuitenkin ominaista konkreettisuus ja abstraktit käsitteet. Konkreettisten operaatioiden vaiheessa lapsi oppii tuntemaan empatiaa toista lasta kohtaan.

Muodollisten operaatioiden kausi 11-12-13-14 vuotta:

Tässä  vaiheessa lapsi/nuori vapautuu konkreettiisesta ajattelusta ja kykenee abstraktien käsitteiden joustavaan käyttöön. Ajattelu ei siis ole sidoksissa vain havantoihin. Lapsi kykenee vertailemaan ja yhdistelemään tietokokonaisuuksia monipuolisemmin kuin aiemmin. Hän kykenee rakentamaan teorioita.Nuori alkaa kiinnostumaan filosofiasta ja uskonnollisista kysymyksistä.
Tässä vaiheessa yksilö kehitty valtavasti myös persoonana. Tunne-elämä ja älyllinen elämä ovat hänen mukaansa toisiaan täydentäviä.

ITSETUNTO

Itsetunto

Itsetunto eli omanarvontunto tarkoittaa tietoisuutta omasta arvosta, itsekunnioitusta.
Itsetunto ei liity välttämättä juurikaan siihen, kuinka menestyksekäs ihminen tosiasiassa on, vaan kysymys on oman itsensä hyväksymisestä ja omiin mahdollisuuksiin uskomisesta.

Lähihoitajana voin tukea kasvavan lapsen itsetuntoa päivähoidossa

Kuuntelemalla aidosti lapsen tarpeita, olemalla läsnä. Kehumalla ja kannustamalla häntä.
Asettamalla selkeät rajat, hyväksyä lapsi yksilönä. 

Miksi tarvitsee tunnistaa lapsen temperamentit päivähoidossa?

Jos lapsen tunnetiloja ja temperamenttia ei huomioi, niin lapsen voi olla vaikea tunnistaa itsessään erilaisia tunteita myöhemmälläkin iällä.
- Lapselle ei kehity riittävää itsetuntemusta
Temperamentti vaikuttaa siihen, millä tavalla lapsi on vuorovaikutuksessa. 
Temperamentien tuntemus auttaa hallitsemaan tilanteita.
Eli kun tunnistaa lapsen Temperamentin osaa ottaa huomioon tilanteet missä voi tulla konflikti ja taas kannustaa oikeissa paikoissa. Rohkaista ujoa/vetäytyvää lasta.